کجا هستیم؟

خداوند آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را در شش روز خلق کرد ” (قرآن کریم، سوره مبارکه فرقان، آیه ۵۹)

بنا به تعابیری خلقت آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست اعم از مواد ، اجسام ، اجرام و موجودات ، مقدمه ای برای خلقت انسان بوده است . با آفرینش انسان و قرارگرفتن او در زمین ، آنچه ابتدا و قبل از آفرینش وی خلق شده است دنیای بیرون انسان را تشکیل می دهد و آنچه باعث برتری انسان نسبت به کثیری از آفریده های خدا گردیده شامل قوه ی عقل ، افکار ، ارزش ها ، باورها و امثال آن دنیای درون انسان را شکل می دهد .

دنیای بیرون از ابتدا در عین عظمت و بزرگی برای انسان دنیایی مجهول بوده است و وجود دنیای درون انسان و محتویات آن باعث ایجاد حس کنجکاوی نسبت به شناسایی هر چه بیشتر محتویات دنیای بیرون انسان گردیده است با این حال از ابتدای خلقت آدمی تاکنون شناسایی کلیه مواد ، اجرام ، اجسام و همه ی آنچه که دنیای بیرون انسان نام دارد برای بشر ممکن نگردیده بلکه انسان توانسته است تاکنون و به تدریج به شناخت و لمس تنها بخشی از مجهولات و آفریده های دنیای بیرون خود دست یابد و میزان مانده ی مجهولات و ناشناخته ها خود نیز مجهول است .

از این رو رفته رفته دنیای بیرون از حیث شناسایی به دو دنیای دیگر به نام های ” دنیای بیرون ملموس ”  و ” دنیای بیرون برتر ” تقسیم گردید . دنیای ملموس شناخته هایی از دنیای بیرون و دنیای برتر دنیایی انبوه از ناشناخته های دنیای بیرون است . بنابراین توضیحات فوق حکایت از وجود ۳ دنیا بنام های ” دنیای درون ” ، ” دنیای ملموس ” و ” دنیای برتر ” برای انسان ها دارد .

ارتباط گسترده ای میان سه دنیای فوق وجود دارد که این ارتباطات موجب ایجاد فرآیندهای گوناگون گردیده است که در ادامه به تحلیل سه فرآیند از مجموعه این فرآیندها می پردازیم :

بررسی سه فرآیند بین سه دنیا :

  • فرآیند انتقال : در ابتدای خلقت انسان ، تمام آنچه بعنوان دنیای بیرون خلق شد ، دنیای برتر بوده است چرا که انسان هیچ شناخت و آگاهی ای نسبت به آنچه بیرون اوست نداشت . که با وقوع اوَلین شناسایی ها دنیای ملموس انسان شکل گرفته و در طول تاریخ به تدریج و نسل به نسل هر آنچه کشف و شناسایی شده و برای بشر قابل درک و لمس گردیده در واقع از صف ناشناخته های دنیای برتر خارج و به ردیف شناخته ها و ملموسات در دنیای ملموس پیوسته و به عبارتی از دنیای برتر وارد دنیای ملموس شده است ، این جابجایی فرآیند انتقال نام دارد .
  • فرآیند نفوذ : با شروع شکل گیری فرآیند انتقال ، حس کنجکاوی و میل به بهزیستی در انسان از یک سو و وجود خلاقیت در انسان از سوی دیگر باعث شده که انسانها بتوانند با بکارگیری قوه ی عقل ، تفکر ، باور و نظایر آن از تجزیه ، جداسازی ، پیوند و یا ترکیب شناخته ها و ملموسات دنیای بیرون خود چیزهای جدید خلق کنند چرا که خالق یکتا انسان را گونه ای خلاق آفرید تا بتواند خالق تازه های ناشناخته ای باشد که با استفاده و بکارگیری سایر گونه ها و اجرام و مواد خلق می کند ، خلق چیزهای جدید توسط انسان، موجب پیدایش، شناسایی و کشف علوم ناشناخته از صف ناشناخته های دنیای برتر نیز شده است . این امر توسط انسان با استفاده از بکارگیری قوای عقل، فکر و نظایر آن بر اساس باورهای موجود او تشکیل فرآیند فوق را شکل داده است، این فرآیند کشف و شناسایی که از رجوع انسان به قوای درون و سپس نفوذ دنیای درون به دنیای برتر شکل می گیرد ؛ فرآیند نفوذ نام دارد .

 

  • فرآیند برداشت : اصلی وجود دارد که می گوید ملموسات موجود دنیای ملموس انسان ، بخشی از باورهای دنیای درون انسان را شکل می دهد چرا که انسان همواره ناشناخته های دنیای برتر را خواه از مواد ، موجودات و رخدادهای موجود باشد خواه از مخلوقات ساخته بشریت ، پس از شناسایی و ورود به دنیای ملموس باور کرده است . بطور مثال پرواز انسان را تا وقوع اختراع برادران رایت احدی باور نداشت و پس از وقوع ، همگان باور کردند . از این رو فرآیند بین دنیای ملموس و دنیای بیرون به شرح فوق حاکی از انعکاس ملموسات به باورهای انسان و برداشت انسانها از رخدادهای دنیای ملموس وجود دارد که فرآیند برداشت نامیده می شود .

بررسی ۳ تفاوت که بکارمان می آیند :

۱ از آنجا که تفکرات ، ارزش ها ، باورهای اشخاص اگر چه شبیه اما دارای تفاوت است لذا دنیای درون انسان نیز با یکدیگر متفاوت است . این یک تفاوت طبیعی و جالب است .

۲ از آنجا که شناخته ها و ملموسات امروز بشر نسبت به شناخته ها و ملموسات پیشینیان و نسل های قبل تفاوت بسیار دارد ؛ دنیای ملموس امروز بشریت ؛ بزرگتر و جامع تر و دارای تفاوت فاحشی نسبت به دنیای ملموس گذشتگان است . این تفاوت ، تفاوتی مبارک و نوعی مزیت است که به انسان ها امکان می دهد تا سرعت رشد و پیشرفت خود را بیشتر کنند .

۳ و نهایتا از آنجا که رخدادها ، اتفاقات و شناخته ها و ملموسات شما با دیگری تفاوت دارد دنیای ملموس شما با دنیای ملموس دیگران متفاوت است و اگر شناخته ها و ملموسات شما و دیگران نسبت به شناخته ها و دستاوردهای روز دنیا تفاوت دارد بی شک دنیای ملموس شما با دنیای ملموس روز و موجود دنیا تفاوت دارد و چنانچه این تفاوت فاحش باشد بی تردید یک تفاوت نامبارک و نوعی خسران است .

شاید به این مطلب نیز علاقه مند باشید
4 دسته بندی اهداف برای کمک به کشف اهداف واقعی

انسانها بر اساس عملکردشان نسبت به سه دنیا ، سه فرآیند و با وجود ۳ تفاوت یاد شده ۳ دسته می شوند :

دسته اوّل پیشروها : آن دسته از انسانها که فارغ از تفاوت نامبارک همواره موجب فرآیند نفوذ بوده و در شکل گیری و سرعت بخشی فرآیند انتقال مؤثر واقع شده اند ، همان مخترعین ، مکتشفین و نوآورانی هستند که ناشناخته ها را شناسایی و به دیگران معرفی نموده اند و در شناسایی و بکارگیری ناشناخته ها بر دیگران پیشی گرفته اند .

دسته دوّم میانه روها : افرادی هستند که همواره از آورده های دسته اوّل استقبال کرده اند و هیچگاه بر دانسته های خود اکتفاء ننموده اند و فارغ از مجادله و قضاوت بجای سنجش ثبوت واقعیت آورده ها به سنجش کاربرد و چگونگی بکارگیری نوآوری ها پرداخته اند . این دسته با بکارگیری تازه ها و آورده ها توانسته است پله های رشد و ترقی را گاه همگام با پیشروها و گاه پیشتازتر از پیشروها بپیماید .

دسته سوّم پسروها : افرادی که بی خبر یا بی اعتنا به تازه ها و دچار تفاوت نامبارک هستند یا آن دسته از مردمان که در مقابل تازه ها و دو دسته ی فوق همواره با سلاح و سنگری از دانسته ها وتجارب خود در حال مقابله و موضع گیری هستند ، همانهایی هستند که حقایق محض را زمانی می پذیرند که آورده ها فراگیر شده و تازگی تازه ها و کارآمدی آن رو به زوال است ، این افراد که شناخته هایشان را تنها از طریق فرآیند برداشت کسب می کنند و از دنیا و جوامع عقب می مانند پسروهایی هستند که اتفاقات را پس از وقوع کامل با هزاران ترمز و فیلتری که از دانسته های خود ساخته اند ، می پذیرند .

قضاوت اینکه کدام دسته بهتر است با شما اما آنچه که انسان ها را به ۳ دسته فوق تقسیم نموده انتخاب آنهاست . انتخاب استفاده از فرآیندها و ایجاد تفاوت ها :

پیشروها با هدف توسعه شناخته ها و کشف ناشناخته ها و میانه روها با اهداف دیگری به دنبال هدف توسعه و خلق نوآوریها ، ضمن استفاده از فرآیند برداشت و عدم اکتفاء به آن ، به سرعت به سراغ شکل دهی فرآیند نفوذ و انتقال می روند ، پس روها اما نه تنها فقط به فرآیند برداشت اکتفاء می کنند بلکه بسیار کند و زمانی از این فرآیند استفاده می کنند که فراگیر شده است .

ترمزهای درونی باعث زمان بر شدن استفاده از فرآیند برداشت است ، ترمز ها حاصل باورها ، باورها ناشی از دانسته ها و دانسته های ما ملموسات دنیای ملموس ماست که طبق فرآیند برداشت ؛ بخشی از باورهای دنیای درون ما را شکل داده است . از این رو پیشروها و میانه رو ها دنیای درونشان را کنترل می کنند و پس روها توسط دنیای درونشان کنترل می شوند . پیشروها و میانه روها باورسازی می کنند و پس روها اتفاقات را باور می کنند . هیچکدام از سه دسته فوق اشتباه نمی کنند بلکه انتخاب می کنند . اینکه کدام دسته بهتر و برتر است را شما می دانید ، شما نیز اشتباه نمی کنید بلکه انتخاب می کنید . پیشروها و میانه روها از دید عموم موفق ها هستند . اما آیا موفق ها می دانسته اند که بایستی دنیای درون خود را مدیریت کنند یا نمی دانسته اند ؟ ( نمی دانم ) اما می دانم که دانسته یا ندانسته همواره با کنترل باورهای قبلی و ایجاد باورسازی جدید دنیای درونشان را مدیریت کرده و به موفقیتها دست یافته اند اگر می گویید ( نه ) شما اشتباه نمی کنید بلکه انتخاب می کنید ، انتخاب می کنید که باور داشته باشید که می توان یا نمی توان با کنترل دنیای درون به موفقیت دست یافت ، شما موفقیت موفق ها را باور دارید ، شما باور دارید که دیگران می توانند به موفقیت های نامحدود دست یابند اما آیا باور دارید که شما نیز بتوانید از آنها موفق تر باشید ؟ اگر باور ندارید انتخاب کرده اید .

ما همواره بر اساس باورهایمان انتخاب می کنیم ، گرچه نباید نادیده گرفت که به غیر از سه فرآیند نامبرده شده در این مقاله ، شبه فرآیند دیگری که در واقع چرخه نام دارد : حاکی از نفوذ دنیای درون به دنیای ملموس وجود دارد بدین شکل که همواره بخشی از اتفاقات و رخدادهای پیش آمده برای ما(اتفاقات دنیای ملموس) نتایج باور های ماست. از این رو میتوان گفت که چرخه ای همواره بین دنیای درون ما حاکی از رفت و برگشت اتفاقاتی که واقع می شود و باورسازی می کند ، و باور هایی که اتفاق می سازد وجود دارد.

اگر انتخاب هایمان ناشی از باور ها ، باورها یمان ناشی از اتفاقات و ملموسات ،  و بخشی از اتفاقات نتایج باورهاست :

انتخاب ها نقش بسزایی در کنترل اتفاقات پیرامون ما خواهند داشت.

کنترل دنیای درونتان را انتخاب کنید “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.