بایگانی دسته‌ی: مدیر عامل حرفه ای

فرصت یابی (منظر یک):

  پس از هدفگذاری نیازمند فرصت یابی در جهت رسیدن به اهداف و خواسته هایمان هستیم. نمی توان هدفگذاری کرد و نشست، چرا که هدف بدون عمل و عمل بدون هدف آب در هاون کوبیدن است. فرصت یابی با فرصت سازی متفاوت است. در واقع فرصت یابی عبارت است از جستجو و یافتن فرصت هایی […]